privacy

Over ons privacybeleid


Wij geven veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Puss and Books vzw. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 20/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Particuliere klanten

Klanten die hun naam, adres, mail en telefoonnummer opgeven voor reservatie of online hun gegevens doormailen, worden slechts bewaard voor de duur van reservatie totdat de klant het café bezocht heeft. Deze gegevens worden niet aan derde partijen gedeeld. Hierna worden de gegevens verwijderd. De reservaties worden niet digitaal bewaard of voor marketingdoeleinden gebruikt, tenzij de uitdrukkelijke vraag van de klant om promotie te versturen.


Zakelijke klanten

Zakelijke klanten hun gegevens worden jaarlijks opgenomen in een listing dat voor de duur van zeven jaar zal worden bewaard.


Leveranciers

Alle adresgegevens van leveranciers, met inbegrip van contactpersonen, telefoon, mail, worden bewaard en opgenomen in een listing dat voor de duur van zeven jaar zal worden bewaard.


Webhosting

Onze website wordt gehost door One.com. Hun privacybeleid is van toepassing voor het gebruik van onze webiste. Wij verzamelen  zelf geen gegevens noch cookies via de website.

Privacybeleid van One.com: https://www.one.com/nl/info/privacy-beleid


Share buttons

Deze tool zorgt dat je producten en pagina's kunt delen met je sociale media (Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Pinterest,...) en neemt IP adressen van bezochte pagina's op. Sociale media is gehost op servers van derden, die via de app gegevens verzamelen die gericht advertenties weergeven op hun sociaal platform, gebaseerd op je share/like gedrag. Elke interactie met een sociaal media platform vallen onder het privacybeleid van de betreffende aanbieder.


Wij behouden ons het recht voor om het cookiebeleid aan te passen.


E-mail, berichtenverkeer en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.


Mailverkeer

Wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.


Facebook

Berichten geplaatst en gedeeld via onze Facebook zijn onderhevig aan het privacybeleid van dit sociaal platform. Wij maken zelf geen kopieën van deze gegevens en vragen klanten steeds om ons via mail te contacteren.


Belfius

Alle bankgegevens worden bewaard op de beveiligde servers van Belfius, dat alleen toegankelijk is voor het bankpersoneel en de rekeninghouder(s). Deze gegevens vallen onder geheimhouding. Geldtransfers boven de duizend euro worden toegevoegd aan een adresboek dat bewaard blijft bij de bank.


Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van dFisc. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw aankoop/verkoop. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. dFisc is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Zij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Onze boekhouder verwerkt uw facturen zoals voorgeschreven in de Belgische wetgeving en bewaartermijn van zeven jaar.

Verzekering

Personen die tijdens hun bezoek aan het café, bij ingang tot de zaak, voor de deur gekwetst worden door loszittende onderdelen van de winkelgevel, medische hulp nodig hebben na het correct gebruik van aankopen, op een beurs- en marktactiviteiten van Puss and Books vzw, aanspraak moeten maken op een van de afgesloten verzekeringen door Puss and Books vzw, moeten zich bewust zijn dat we uw volledige gekende persoonsgegevens en informatie zullen doorgeven aan de betreffende verzekeringsmakelaar, medische eenheden, politiediensten, brandweerdiensten, juridische personen, zorg- en ziektefondsen, bankinstellingen en federale instanties, met als doel u als persoon te kunnen identificeren binnen een wettelijke omkadering. Deze diensten zijn tot geheimhouding verplicht.


Partnerorganisaties

Wij werken als vzw samen met lokale handelsverenigingen en lokale non-profitorganisaties en stedelijke diensten. Ter promotie van (handels)activiteiten, verwerken van inschrijvingen bij volgen van workshops in het café of op locatie, wisselen we met hen persoonsgegevens uit. In voorkomend geval kunnen deze organisaties en instanties u namens ons contacteren. Alleen personen die binnen het arrondissement Brugge wonen en personen die beschouwd worden als reguliere klant, hun volledige naam, adres, gender, geboortedatum en mailadres kunnen ter beschikking worden gelegd van stedelijke diensten, met betrekking tot bijhouden en verwerken van statistieken over lokale economie en socio-culturele en maatschappelijke statistieken. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. De organisaties waarmee we samenwerken zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Zij beschikken niet over het recht uw gegevens voor andere doeleinden te gebruiken of gegevens door te verkopen. 

Deze organisaties zijn gelimiteerd tot en onder voorbehoud van wijzigingen; Stad Brugge, Verenigde Zelfstandige Handelaars Brugge, Dienst Lokale Economie, Vrijwilligerscentrale Brugge, Kat Zoekt Thuis vzw, Hoop voor Zwervertjes vzw,


Vrijwilligers/personeel

Alle persoonsgegevens, bankrekeningnummer, rijksregisternummer en werktijden worden bijgehouden. Personeelsgegevens worden voor de duur van zeven jaar bewaard.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.


Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Puss and Books vzw op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant of lid van ons bent. Dit betekent dat wij uw profiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken of op de hoogte wil gehouden worden via nieuwsbrieven. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw profiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.


Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.


Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.


Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.


Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Puss and Books vzw. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.


Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.Contactgegevens privacyzaken

Puss and Books vzw

Ezelstraat 35

8000 Brugge

België